ททท.โปรโมทเที่ยวตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่”

ททท. และสายการบินไทยสมายล์ ผนึก ๓ สมาคมด้านท่องเที่ยวไทย
จัดทัวร์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “

ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่ (7)เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดงานนิทรรศการภาพเส้นทางท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ พร้อมเปิดตัวหนังสือ “ ก้าวแรก สู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่ ”                  ณ ลานเอเทรียม ๑ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์  และจำหน่ายแพ็กเกจทองเที่ยว               ราคาพิเศษ จากพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชวนคนไทยเที่ยวตามรอยพระบาททั่วไทย

“ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่” โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จ      พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และยังเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ชาวไทยออกเดินทางท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ ที่ทรงเยี่ยมเยือนราษฎรไปทั่วทุกภูมิภาค

ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่ (9) โดยจัดทำเป็นหนังสือ “ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่” แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวในโครงการ              อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในประบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๙ เส้นทาง ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ  อีกทั้งเป็นการต่อยอดขยายผลจากหนังสือ ๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาท ที่ได้เคยจัดทำและเผยแพร่พระเกียรติคุณในวาระครองราชย์ครบ ๗๐ ปี โดยการคัดเลือกโครงการหลัก ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น  ในอดีต หลายพื้นที่ประสบปัญหาแตกต่างกันไป  เช่น ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม การบุกรุก ทำลายธรรมชาติ หรือบางพื้นที่ปลูกพืชเสพติด แต่ปัจจุบันได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูจนกลับมามีคุณค่ายิ่งต่อการดำรงชีวิตของราษฎร เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้คน รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่ ททท. ได้นำเสนอเป็นเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระบาท ในวาระถวายความอาลัย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน ๙ เส้นทาง ๕ ภูมิภาค ดังนี้


ภาคกลาง 

เส้นทางที่ ๑ ตามรอยพระบาทดับทุกข์  
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี , โครงการชั่งหัวมัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย  จ.เพชรบุรี  และ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์
เส้นทางที่ ๒ น้ำพระทัยแห่งความเมตตา 
โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชุมชนบาง-กระเจ้า สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จ.สมุทรปราการ

ภาคตะวันออก 

เส้นทางที่ ๓ ทรงเป็นนักอนุรักษ์จากผืนดินจรดชายฝั่ง 
                ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี และโครงการสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง

ภาคเหนือ 

เส้นทางที่ ๔ จากไร่เลื่อนลอยสู่สถานีเกษตรหลวงแห่งแรก 
                    สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และชุมชนบ้านยาง จ.เชียงใหม่ 
เส้นทางที่ ๕ พลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรมสู่เกษตรแผนใหม่ 
                   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ และ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
เส้นทางที่ ๖ พระอัจฉริยะแห่งการพัฒนา 
                   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ จ.เชียงราย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เส้นทางที่ ๗ พอเพียงด้วยวิถีเกษตรกรรม 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร  และบ้านเชียง จ.อุดรธานี

ภาคใต้ 

เส้นทางที่ ๘ พ่อของแผ่นดินผู้ทรงแก้ปัญหาดิน 
                   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการสวนพฤกษ์ศาสตร์ชายแดนภาคใต้ ต.กะลุวอ จ.นราธิวาส 
เส้นทางที่ ๙ บรรเทาทุกข์ปวงชนชาวลุ่มน้ำ 
                   โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ,ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ , พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง พระตำหนักประทับแรมเฉลิมพระเกียรติปากพนัง และชุมชนขนาบนาก จ.นครศรีธรรมราช  

ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่ (13)

นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า  “ททท.ได้จับมือกับสายการบินไทยสมายล์และสมาคมท่องเที่ยวต่างๆ เช่น สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย ( สนท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) จัดโปรแกรมนำเที่ยว ตามรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ ก้าวแรก สู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่” เพื่อนำเสนอขายให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ทั้ง ๙ เส้นทาง

ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่ (6)นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม Media / Agent Fam Trip    นำคณะสื่อมวลชนและผู้แทนบริษัทนำเที่ยว ร่วมสำรวจเส้นทางตามรอย ที่พระองค์ท่านเคยเสด็จฯ ในภาคกลาง  ที่ จ.ราชบุรี และจ.เพชรบุรี  โดยเฉพาะที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ถือเป็นก้าวแรกของพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร เป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระองค์ท่าน เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๙๗ โดยเป็นการไปเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่ตลาดบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่  ๙ กันยายน ๒๔๙๗  และยังได้นำคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชม โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี   เป็นผืนดินที่พระองค์ท่านได้ทรงพลิกฟื้นความแห้งแล้งกันดาร  จนสามารถปลูกข้าว พืชเศรษฐกิจ ยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่มาจนบัดนี้  พร้อมนำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๑ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   อดุลยเดช  เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมให้เกษตรกรในพื้นที่ให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน และดำรงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่า รวมถึงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน  และไปชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีทดลอง ค้นคว้าและวิจัยพืชผลเมืองหนาวแห่งแรกของโครงการหลวง  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามกระแสพระราชดำรัสว่า “เพื่อให้เขาช่วยตัวเอง” เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาว เพื่อสร้างรายได้แก่ชาวเขา ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้มาจนปัจจุบัน”

ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่ (11)นาย วรเนติ หล้าพระบาง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กล่าวว่า “ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ปวงชนชาวไทย        ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรทุกหัวระแหงทั่วประเทศไทยมาโดยตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์

ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่ (10)โดยทุกๆเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนั้นต่างนำมาซึ่งความเจริญอย่างยั่งยืน รวมถึงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนของพระองค์ สายการบินไทยสมายล์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพันธมิตรจัดโครงการ “ก้าวแรก สู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่” ในครั้งนี้ โดยภายในงานไทยสมายล์ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระบาทที่น่าสนใจ ตลอดจนนำเสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการไปท่องเที่ยวและเรียนรู้ศาสตร์จากพระราชาผ่านการท่องเที่ยวโครงการหลวงในจังหวัดต่างๆ อีกด้วย จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานในครั้งนี้ มาร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่จะยังคงสถิตย์อยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไป”

สนใจเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวตามรอยพระบาท ได้ภายในงาน “ก้าวแรก สู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่ “ ณ ลานเอเทรียม ๑ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ -๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  พร้อมรับคู่มือท่องเที่ยว “ก้าวแรก สู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่  ” ฟรี จำนวน ๙๙๙ เล่ม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  โดยแบ่งรอบการแจกหนังสือ ดังนี้  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๑๙ แจกหนังสือจำนวน ๔๙๙ เล่ม  และในวันที่ ๑๗ – ๑๘  ธันวาคม ๒๕๕๙ วันละ ๒  รอบ เวลา ๑๓.๑๙ น. และ ๑๘.๑๙ น. จำนวนรอบละ ๙๙ เล่ม

You May Also Like