“ในหลวงพระราชทานพระพุทธรูป แก่ชาวพุทธ ณ เมืองกัลกัตต้า จำนวน 72 องค์ !!

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.ณ สมาคมมหาโพธิ์อินเดีย สำนักงานใหญ่ เมืองกัลกัตต้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระพุทธรูป ถวายหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เพื่อมอบให้แก่ชาวพุทธอินเดีย เมืองกัลกัตต้า สาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 72 องค์

ในการนี้ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล, เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พร้อมด้วย พระวิเทศวชิรญาณ วิ.ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา,เลขานุการพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล, พระวิเทศวัชราจารย์ เจ้าอาวาส​วัดสิทธารถราชมณเฑียร ผู้ช่วยเลขานุการพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล,พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร ป.ธ.7 เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวันสวนตาลหนุ่ม หัวหน้าสำนักงานพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล, พระครูอุดมโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระรามอโยธยา-อินเดีย,รองโฆษกพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระครูปลัดมุนีวรวัฒน์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์,ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เข้าร่วมพิธี

โดยมี นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาส กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตต้า สาธารณรัฐอินเดีย เป็นประธานฝาสยฆราวาส ซึ่งมีข้าราชการกงสุล คนไทยในเมืองกัลกัตต้า และกลุ่มชาวพุทธ เข้ารับพระพุทธรูปและร่วมพิธี

 

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตต้า ร่วมกับ คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล จัดพิธีมอบพระพุทธรูป ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระพุทธรูป ถวายหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เพื่อมอบให้แก่ชาวพุทธอินเดีย เมืองกัลกัตต้า สาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 72 องค์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา

2. เพื่อความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและอินเดีย

3. เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินเดียตะวันตก

4. เพื่อความส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับภาคประชาชนสู่ภาคประชาชน

โดยในช่วงเวลา 09.15 น.นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาส เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล หลังจากนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ นำคณะสงฆ์ จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และนำทำสมาธิเสบียงบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ต่อจากนั้น พระเดชพระคุณฯ ได้มอบพระพุทธรูปเป็นปฐม ให้นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาส กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตต้า เสร็จแล้วมอบพระพุทธรูปแด่คณะสงฆ์ฝ่ายอินเดีย ประธานชุมชน และตัวแทนครอบครัวชาวพุทธ เข้าร่วมรับมอบพระพุทธรูป อาทิเช่น วัดพุทธพม่า วัดพุทธศรีลังกา ชาวพุทธสมาคมมหาโพธิ์อินเดีย สำนักงานใหญ่ เมืองกัลกัตต้า จำนวน 72 องค์

จึงนับเป็นมหากุศลครั้งใหญ่ที่ คณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตต้า ร่วมกันถวายพระราชกุศล และสานสัมพันธ์พระพุทธศาสนาลงสู่อินเดียตะวันตก เพื่อขยายพื้นที่แห่งความสุข ความสงบร่มเย็นด้วยพุทธธรรม

You May Also Like