พม. จัดเตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2560

พม. จัดเตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ” เพื่อรำลึก ยกย่อง และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้สูงอายุได้แสงศักยภาพและภูมิปัญญา เป็นผู้สูงอายุที่ทรงคุณค่า ไม่ใช่ภาระของลูกหลาน ทั้งยังสามารถสรรสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมได้อย่างเปี่ยมล้น จึงสมควรที่ทุกภาคส่วนจะได้ตีะหนักเห็นคุณค่าพลังของผู้สูงอายุ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

โดยภายในงานได้รับฟังบทเพลงเพราะๆจากคุณจีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ และได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ประธานชมรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส นายกสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย และคุณกรรณิกา ธรรมเกษร ขึ้นพูดคุยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุบนเวที

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า นับตั้งแต่รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุอย่างจริงจัง โดยได้กำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพ และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ เมื่อมาถึงสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ก็ได้สานต่อความสำคัญ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๕ อนุมัติและประกาศให้วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๒๖ จึงนับเป็นปีแรกของวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และได้เลือก “ดอกลำดวน” เป็นสัญญลักษณ์ของผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงกำหนดจัดงานผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ”

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า สถานการณ์ของผู้สูงอายุไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 มีจำุนวผู้สูงอายุ 10,783,380 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งประเทศ และนับต่อจากปี พ.ศ. 2557 ในอีก 7 ปีข้างหน้า คือ พ.ศ. 2564 จะมีจำนวนผู้สูงอายุ 13,109.000 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ( พ.ศ.2545 – 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 มีวิสัยทัศน์ว่า “ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม และสมควรส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานที่สุด” ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงควรตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ

ปัจจุบัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบนโยบายและปฐกถาพิเศษจะนำพาประเทศ ที่เน้นความสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้มี “ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไกประชารัฐด้วยวิทยาการ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงเป็นความท้าทาย ในการเตรียมพร้อมด้านสวัสดิการ การส่งเสริมการออม บำนาญ การมีงานทำ การปรับ/เสรืมทักษะของผู้สูงอายุ รวมถึงการนำวิทยาการ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อให้เกดการดูแลผู้สูงอายุ ครอบคลุม 4 มิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจรายได้ สภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะ เป็นต้น

IMG_9708พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย

  •  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ “วันที่ 13 เมษายน เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ดอกลำดวน ดอกไม้สัญญลักษณ์ผู้สูงอายุ วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดเข็มกลัดดอกลำดวน สัญญลักษณ์วันผู้สูงอายุแห่งชาติแก่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกประชาชนให้เห็นความสำคัญผู้สูงอายุ โดยเน้นการสร้างพลังและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
  • จัดงานผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปฐกถาพิเศษนโยบายด้านผู้สูงอายุ ตลอดจนรับมอบข้อเสนอสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 และมอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 ผู้ชนะการแข่งกรีฑาและเปตองผู้สูงอายุไทย และหน่อยงาน องค์กรเอกชนที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ บุคคล หน่อยงาน องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทุ่มเททำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุต่อไป

You May Also Like